Развитие на независим финансов одит в България


По своята същност одитът е "Независима проверка на годишен или междинен финансов отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад чрез изразяване на одиторско мнение"...
 

Одит на проектни дейности pro

04 сеп 2013
·
62
·
12,631
·
5
·
304
·
100.00 лв.

Управлението на проекти става все повече необходимост на съвременната пазарна конюнктура, които карат организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни промени - в планирането, производствените технологии и др....
 

Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел pro


Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените положителни или отрицателни резултати...
 

Вътрешен одит pro


През последните години вътрешният одит все повече се утвръждава като независима контролна функция във всяка организация...
 

Създаване и управление на функцията вътрешен одит pro


Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите фактори в бизнеса на всяка компания...
 

Създаване и управление на функцията вътрешен одит pro

25 сеп 2014
·
74
·
23,504
·
7
·
143
·
10.00 лв.

През последните години вътрешният одит все повече се утвърждава като независима контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите...
 

Методологически проблеми при осъществяване на одитна дейност на Сметната палата pro

29 сеп 2014
·
63
·
16,737
·
8
·
85
·
7.00 лв.

Целта е да се дадат на база анализа на методологическите проблеми при одита на Сметната палата, основни насоки и препоръки на работа във Висшите институционални контролни структури в България, в това число и на Сметната палата...
 

Mетодологията при провеждането на одит във фирма pro


В нашето съвремие сме свидетели на редица глобални промени в обществено-политическите и в социално-икономическите условия в Република България. Сменен беше тоталитарният режим с демократична политическа система...
 

Европейска система за екологичен одит pro

29 юли 2015
·
115
·
29,169
·
2
·
96
·
30.00 лв.

През последните десет години интензивно се променя околната среда. Големите градове се превръщат в центрове с екологични проблеми. Това се дължи на промишлено производство...
 

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети pro

05 юли 2016
·
61
·
16,894
·
9
·
69
·
30.00 лв.

Теза на изследване е, че отговорността на одитора е тясно свързана с достоверността на финансовата информация. Правилното изпълнение функциите на одитора са предпоставка за откриване и своевременно предотвратяване на финансови измами в организациите...
1 2 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент